d
Follow us
Raspundere penala societate comerciala, raspundere penala srl - despre sanctiuni, modalitati de raspundere si consecinte

Cum răspunde penal persoana juridică?

Persoana juridică este o organizație cu patrimoniu propriu și administrație de sine stătătoare, care se bucură de capacitatea de a avea drepturi și obligații.

Conform Codului civil, sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute de cod (organizare de sine stătătoare, patrimoniu propriu care este afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general). Distincția se face între persoana juridică de drept privat și persoanele juridice de drept public.

Infracțiunile prevăzute de lege pot fi săvârșite atât de o persoană fizică, cât și de o persoană juridică. Dispozițiile legale, în cazul persoanelor juridice prezintă anumite particularități pe care le vom analiza în cele ce urmează.

Astfel, persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori numele persoanei juridice. Excepția este reprezentată de faptul că instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Totodată, răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte.

Cum răspunde penal persoana juridică?
Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale (amenda) și complementare (dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani, închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe aceeași durată, plasarea sub supraveghere judiciară și afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare).

În legătură cu amenda, cuantumul acesteia se stabilește prin sistemul zilelor-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 și 5000 lei se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 și 600 zile. Numărul zilelor-amendă este stabilit de instanță ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepselor. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând cont de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice.

Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii;

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 și 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

*Când prin infracțiunea săvârșită persoana juridică a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăși maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit.

În funcție de natura și gravitate infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, instanța poate dispune aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare. Însă atunci când sunt prevăzute de lege, aplicarea acestora este obligatorie. Pot fi aplicate cumulativ: suspendarea activității, închiderea unor puncte de lucru, interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice, plasarea sub supraveghere, afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare.

De imunitate beneficiază statul, o imunitate de jurisdicție penală generală și absolută, dar si autoritățile publice centrale și locale, Curte de Conturi și Curtea Constituțională.

Persoana juridică trebuie să existe în momentul săvârșirii infracțiunii pentru a răspunde penal. Poate răspunde penal și persoana juridică aflată în proces de lichidare până la încetarea activității, iar în cazul pierderii personalității juridice prin fuziune, absorbție sau divizare intervenită după comiterea infracțiunii, răspunderea penală și consecințele acesteia se vor angaja în sarcina persoanei juridice create prin fuziune, în sarcina persoanei juridice absorbante, în sarcina persoanei juridice care a fost creată prin divizare sau care a dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei juridice divizate.

Cea mai dură pedeapsă aplicată persoanei juridice este dizolvarea, aceasta se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni, obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni (cu condiția ca pedeapsa prevăzută de lege să fie închisoarea mai mare de 3 ani). În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepse se poate dispune dizolvarea, pedeapsă ce are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii. Procedura prevede că se va desemna un lichidator de către instanța civilă competentă, căreia i se va comunica o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa dizolvării persoanei juridice.

Suspendarea activității persoanei juridice constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Poate fi dispusă și în cazul neexecutării, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare, instanța putând proceda mai departe la dizolvarea persoanei juridice.

Nu se aplică dizolvarea sau suspendarea activității persoanei juridice în cazul instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii.

Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparținând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Pedeapsa nu se aplică persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege.

Plasarea sub supraveghere judiciară presupune desemnarea de către instanță a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioada de la 1 la 3 ani, desfășurarea activității ce a ocazionat săvârșirea infracțiunii. Administratorul ales sau mandatarul judiciar are obligația de a sesiza instanța când constată o neîndeplinire a măsurilor ce pot preveni comiterea de noi infracțiuni. Ulterior, pedeapsa poate fi înlocuită cu suspendarea activității persoanei juridice. Plasarea sub supraveghere nu se aplică partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, nici instituțiilor publice, dar nici persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate, prin aceasta nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. Afișarea hotărârii se realizează în extras, în forma și locul stabilite de instanță, pentru o perioadă ce poate fi cuprinsă între o lună și 3 luni. Publicarea se poate face prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanță. Instanța stabilește și numărul aparițiilor, care nu poate fi mai are de 10 în cazul presei scrise sau audiovizuale, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata nu poate depăși 3 luni.

În cazul pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice, termenul de prescripție este de 5 ani. Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată.

Așadar, răspunderea persoanei juridice poate fi angajată și prezintă o importantă componentă în societate, analizând situația pe parcursul anilor, numărul de cazuri de trimitere în judecată a administratorilor unor societăți comerciale pentru infracțiuni cu privire la drepturile de autor, evaziune fiscală, contrafacere, emitere de cecuri fără acoperire etc. crește în ritm alert. Printre primele dosare în care s-a pus problema răspunderii penale a persoanelor juridice, au fost condamnări pentru vătămare corporală din culpă, pentru infracțiuni conexe securității și sănătății în muncă, constând în neluarea, din culpă, a măsurilor legale, dar și condamnări pentru înșelăciune, evaziune fiscală ori sprijinirea unui grup infracțional organizat și pentru implicarea în traficul ilicit de droguri sau spălare de bani.

O speță a Curții de Apel București, în care o persoană juridică a fost condamnată pentru trafic de droguri:

Pentru a stabili vinovăția persoanei juridice, Curtea confirmă soluția instanței de fond rezultată din aplicarea teoriei culpei în organizare în cazul unei infracțiuni intenționate, arătând că „Referitor la elementul subiectiv, pentru a fi reținută vinovăția în sarcina unei persoane juridice în cazul săvârșirii unei infracțiuni intenționate este necesar ca aceasta să fi autorizat sau permis, în mod expres sau tacit, comiterea infracțiunii respective. Pentru determinarea elementului subiectiv în cazul persoanei juridice se va avea în vedere, în primul rând, poziția subiectivă a organelor de conducere a entității colective. Astfel, infracțiunea poate avea la bază fie o decizie adoptată intenționat de persoana juridică, fie o neglijență a acesteia, neglijență ce poate consta, spre exemplu, într-o organizare internă deficitară, în măsuri de securitate insuficiente sau în restricții bugetare nerezonabile ce au creat condițiile comiterii infracțiunii.” Mai departe, pe baza acestor premise, instanța concluzionează că „În prezenta cauză se constată faptul că asociați ai societății inculpate în cauză sunt inculpatul MM, numitul BP ce este urmărit penal pentru comiterea aceleiași infracțiuni în calitate de autor de către autoritățile judiciare italiene și numita MR-M, fiica inculpatului MM. În aceste condiții, în mod evident organul de conducere al societății inculpate a autorizat sau permis (în cazul asociatului MR-M) în mod expres comiterea infracțiunii respective.”.

Prin prevederile instituite, legiuitorul a susținut un scop pe termen lung, acela de a corecta și reîndruma beneficiarii entităților juridice, în sensul de a nu deturna societățile comerciale de la scopul pentru care ele au fost concepute, și anume acela de a realiza profit.

Un avocat ales va ști cum să analizeze fiecare probă, să identifice punctele tari și punctele slabe ale cazului tău, astfel încât soluția să fie una favorabilă ție.

În acest sens, echipa noastră dispune de avocați specializați în materia dreptului penal și te poate asista și reprezenta în fața organelor de urmărire penală, dar și în faza de judecată, atunci când împotriva societății tale comerciale a început urmărirea penală. Nu ezita să ne contactezi!

În încheiere cu privire la cum răspunde penal persoana juridică, te invităm să citești explicațiile noastre privind legislația, regăsite în rubrica articole de pe site, un proiect inedit la care lucrează o întreagă echipă de avocați.

De exemplu, într-un articol publicat recent, intitulat Ai dosar penal? Află cele 5 greșeli pe care trebuie să le eviți”, am arătat, pe rând, cele 5 greșeli care pot schimba cursul urmăririi penale în sens negativ și pe care suspecții le fac într-o mare majoritate. Mai mult decât atât, în articolul Tot ce trebuie să știi despre dosarul penal – când, cum și pentru ce motive” am arătat în ce constă o faptă penală și ce o diferențiază față de infracțiune, care sunt etapele unui proces penal, cum se administrează probele și în ce condiții poți obține o soluție bună.

Lasă un răspuns

error: Articolul nu poate fi copiat, însă poate fi citit oricând, gratuit, pe platforma avopenal.ro.